Algemene Voorwaarden Klassiekershuren.nl V1.8– 07-05-2019

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Dienst van Klassiekershuren.nl. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van Klassiekershuren.nl door personen die een auto huren.

Klassiekershuren.nl adviseert je deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Artikel 1 Definities

Content:

alle informatie die door Klassiekershuren.nl zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

Dienst:

de dienst die Klassiekershuren.nl aan jou verleent, die bestaat uit het aanbieden van een Platform waarmee huur van diverse auto’s aan particulieren en bedrijven mogelijk wordt gemaakt.

Gebruiker:

de natuurlijke persoon die een Definitieve Boeking heeft aangemaakt op het Platform voor het gebruik van de Dienst.

Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden van Klassiekershuren.nl.

Huurder:

de Gebruiker die in het kader van een Huurovereenkomst optreedt als hurende partij.

Huurovereenkomst:

de overeenkomst die via het Platform tot stand komt tussen een Huurder en Verhuurder voor de huur van een auto.

Huursom:

de prijs voor de huur van de auto die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen.

Huurperiode:

de periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van de auto door de Huurder en het retourneren van de sleutel aan de Verhuurder bij het afleveren van de auto door de Huurder.

Huurverzoek:

het aanbod van de Huurder voor het sluiten van de Huurovereenkomst, zoals via het Platform kan worden verzonden aan de Verhuurder;

IE rechten:

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Platform:

het platform dat via de website van Klassiekershuren.nl, www.Klassiekershuren.nl, en onderliggende pagina‘s bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

Klassiekershuren.nl:

de website  van C.S.A. de Bruin, gevestigd aan Liempdsedijk 10 5688MP te Oirschot.

Boekingsformulier:

het formulier dat de Huurder en Verhuurder gezamenlijk invullen voor aanvang van de Huurperiode en na afloop van de Huurperiode.

Verhuurder:

Klassiekershuren.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat jij van de Dienst maakt.

2.2 Klassiekershuren.nl kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging van de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe Algemene Voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het Platform onder je aandacht gebracht. Als je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

Artikel 3 Registratie en Profiel

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Definitieve Boeking aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Je staat er jegens Klassiekershuren.nl voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Definitieve Boeking verstrekt compleet en juist is.

3.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van je gegevens wanneer deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van het Platform.

3.3 De gegevens die je tijdens het invullen van het Definitief Boekingsformulier verstrekt kunnen  worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy- & Cookie Policy.

3.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven tot jouw Profiel. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. Klassiekershuren.nl mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan Klassiekershuren.nl laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

3.5 Met het lezen en accepteren van de Algemene Voorwaarden accepteer je automatisch de ontvangst van de nieuwsbrief, welke uitsluitend per mail verzonden wordt. Het is op elk gewenst moment mogelijk om inschrijving voor onze nieuwsbrief te beëindigen door de daarvoor bestemde link welke in elke nieuwsbrief aanwezig is te volgen en de aangegeven stappen te doorlopen.

Artikel 4 Vereisten voor de Huurder

4.1 Voor een registratie als Huurder gelden de volgende voorwaarden:

 1. a) Je bent minimaal 18 jaar oud;
 2. b) Je bent in het bezit van een volledig en geldig Nederlands rijbewijs of een ander EU rijbewijs. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt en geüpload te zijn in je Profiel conform de daarvoor gestelde eisen;
 3. c) Je bent ten minste 6 maanden voorafgaand aan de registratie als Huurder in het bezit van een rijbewijs;
 4. d) Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank en/of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude;
 5. e) Je bent (en was in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan registratie) niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door jouw schuld;
 6. f) Je bent (en was in de 8 jaar voorafgaand aan registratie als Huurder) niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze redenen ook geen andere aanvullende eisen gesteld (bijvoorbeeld hogere premie, hoger eigen risico en/of beperking van de dekking);
 7. g) Je gebruikt geen medicatie en hebt geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.

4.2 Door je te registreren als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is Klassiekershuren.nl gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.

4.3 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

4.4 Klassiekershuren.nl en de Verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van rijgedrag van de Huurder te controleren door middel van databases van derden.

4.5 Klassiekershuren.nl is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren.

4.6 Huurder draagt er zorg voor dat uitsluitend huurder als eerste bestuurder en een eventuele vooraf geregistreerde tweede bestuurder de auto besturen. Het is niet toegestaan om personen anders dan de geregistreerde eerste of tweede bestuurder de auto te laten besturen. Bij eventuele schade gelden de voorwaarden van de verzekeraar en kan er sprake zijn van een boete.

Artikel 5 Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

5.1 De Huurder is verantwoordelijk voor de auto gedurende de Huurperiode en voor alle kosten die gerelateerd zijn met de status, locatie en veiligheid van de auto.

5.2 De Huurder staat ervoor in dat hij de auto zal gebruiken conform de Gedragsregels zoals ter beschikking gesteld op het Platform. De toepasselijkheid van de Gedragsregels wordt overeengekomen in het Huurformulier.

5.3 De Verhuurder is verantwoordelijk voor het verstrekken van de auto zoals overeengekomen en conform de voorwaarden voor auto’s zoals uiteengezet in artikel 5.

5.4 De Verhuurder dient te voorkomen dat de Huurder bezit neemt van de auto als de Verhuurder op redelijke gronden meent dat de Huurder:

 1. a) Niet voldoet aan de voorwaarden voor een Huurder zoals uiteengezet in artikel 4
 2. b) Anderszins ongeschikt is om de auto te besturen
 3. c) Geen geldig rijbewijs en paspoort kan tonen en een bevestiging van de Huurovereenkomst met het juiste boekingsnummer.

In bovengenoemde gevallen kan de Verhuurder de Huurovereenkomst zonder kosten of boetes beëindigen.

5.5 Huurder en Verhuurder zullen voorafgaand aan de Huurperiode een Huurformulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het Huurformulier dat de auto zonder schade/gebreken in gebruik is genomen of gezamenlijk met de Verhuurder is verklaard dat er al schade aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in nauw overleg met de Verhuurder aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte op het Huurformulier. Ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter dient op het Huurformulier aangegeven te worden. Het Huurformulier gaat door ondertekening onderdeel uitmaken van de Huurovereenkomst.

5.6 De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de auto:

 1. a) Op de overeengekomen datum, tijd en plaats
 2. b) Zonder dat zich daarin persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden
 3. c) Zonder dat daarmee verkeers- of parkeerovertredingen zijn begaan
 4. d) Inclusief sleutels en eventuele documenten
 5. e) Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het ondertekenen van het Huurformulier, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst
 6. f) In dezelfde staat (qua schade en reinheid) als bij het ondertekenen van het Huurformulier

Indien de Huurder de auto niet terugbrengt conform het bovenstaande, dan geldt het boetebeleid van Klassiekershuren.nl (www.Klassiekershuren.nl/boetes).

5.7 Huurder en Verhuurder zullen na afloop van de Huurperiode een Huurformulier ondertekenen. De Huurder verklaart in het Huurformulier dat hij de auto bij het einde van de Huurperiode zonder schade/gebreken, ontstaan tijdens de huurperiode, weer heeft ingeleverd. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de staat bij de start van de Huurperiode dienen gezamenlijk met de Verhuurder op het Huurformulier aangegeven te worden. In het Huurformulier worden ook de stand van de kilometerteller en de brandstofmeter genoteerd.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

6.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. De Huurder en Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds opzeggen in overeenstemming met het boetebeleid van Klassiekershuren.nl zoals opgenomen op de website (www.Klassiekershuren.nl/boetes).

6.2 Het terugbrengen van de auto voor afloop van de Huurperiode geldt niet als opzegging en heeft dan ook geen gevolgen voor de duur van de Huurovereenkomst en de verschuldigde Huursom.

6.3 Beide partijen kunnen de Huurovereenkomst nog zonder kosten en verplichtingen opzeggen totdat de Huurder de aanbetaling op de Huursom heeft betaald aan Klassiekershuren.nl.

6.4 Tot minimaal één (1) uur voor afloop van de Huurperiode, kunnen partijen in overleg de Huurovereenkomst verlengen. Ten aanzien van een verlenging van de Huurperiode dient dezelfde procedure gevolgd te worden als voor het sluiten van de initiële Huurovereenkomst. Bij het uitblijven van een acceptatie van het verlengingsverzoek, zal de oorspronkelijke Huurperiode gelden.

Artikel 7 Schade, verzekering en boetes

7.1 Tegelijk met het sluiten van de Huurovereenkomst wordt ook de Verzekeringsovereenkomst gesloten. De Verzekeringsovereenkomst is afhankelijk van de Huurovereenkomst en heeft dezelfde duur. Indien voor het sluiten van de Huurovereenkomst of een verlenging ervan niet de voorgeschreven procedure wordt gevolgd, is de auto niet verzekerd.

7.2 Op de Verzekeringsovereenkomst zijn de verzekeringsvoorwaarden van Verzekeraar van toepassing. Meer informatie hierover vind je op www.Klassiekershuren.nl/verzekering.

7.3 Indien zich schade aan de auto voordoet tijdens de Huurperiode, dan is de Huurder daarvoor volledig aansprakelijk.

7.4 Indien de schade gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, dan is de Huurder slechts gehouden het eigen risico te betalen, zoals bepaald in de Verzekeringsovereenkomst. Wanneer Huurder het eigen risico heeft afgekocht voordat de Huurovereenkomst is getekend, is huurder kosteloos gesteld, tenzij;
a) Schades of gebreken welke zijn ontstaan door het onjuist bevestigen van versieringen op en aan de klassieker.
b) Schades of gebreken welke zijn ontstaan door onrechtmatig handelen van de bestuurder ofwel de huurder van de klassieker.
c) Schades, gebreken of letsel ontstaan bij een ongeval waarbij er geen volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier voorhanden is. Bij betrokkenheid van een derde partij dient ook deze partij het formulier in te vullen en te ondertekenen.

7.5 Indien de schade niet gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot schades die buiten de Huurperiode zijn veroorzaakt of schades die niet gedekt worden conform de Verzekeringsovereenkomst, dan geldt dat Huurder aansprakelijk is voor deze schades, tenzij hij of zij de onjuistheid hiervan rechtsgeldig kan aantonen.

7.6 De Verzekeraar is gerechtigd om als voorwaarde voor dekking te stellen dat de Huurder en/of Verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend Huurformulier overleggen en dat de Huurder en/of Verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier overleggen.

7.7 Schade dient onmiddellijk, dat wil zeggen in ieder geval binnen 24 uur gemeld te worden aan Klassiekershuren.nl.

7.8 In bepaalde gevallen geldt bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden een boete, zoals uiteengezet op www.Klassiekershuren.nl/boetes.

Artikel 8 Betaling

8.1 De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst.

8.2 De wijzen waarop kan worden betaald, staan vermeld op het Platform.

8.3 Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, zijn de gegevens van Klassiekershuren.nl leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.

8.4 Klassiekershuren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode of het soort auto.

8.5 Eventuele additionele kosten zullen na afloop van de Huurovereenkomst door Klassiekershuren.nl bij de Huurder worden geïnd. Dit zijn kosten die voortvloeien uit:

a)Extra gereden kilometers boven het door de Verhuurder aangegeven aantal vrije kilometers. De prijs voor extra kilometers wordt door de Verhuurder bepaald en wordt vastgelegd in de Huurovereenkomst en het Huurformulier.

b)Een boete op grond van het boetebeleid van Klassiekershuren.nl

c)Schoonmaakkosten (indien het voertuig verontreinigd is gedurende de Huurperiode)

d)De Verzekeringsovereenkomst en het eigen risico

e)Boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- of andere overtredingen  (waaronder de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem) veroorzaakt door de Huurder gedurende de Huurperiode

f)Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door de Huurder

g)Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de Huurovereenkomst door de Huurder

h)BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel

8.6 Klassiekershuren.nl is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar Dienst op te schorten.

Artikel 9 IE rechten

9.1 De IE rechten met betrekking tot de Dienst alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content berusten bij Klassiekershuren.nl en/of haar licentiegevers.

9.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Klassiekershuren.nl aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.

9.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE rechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van Klassiekershuren.nl zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Klassiekershuren.nl IE rechten heeft.

9.5 Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Klassiekershuren.nl substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van Content middels spiders, crawlers of robots is slechts toegestaan indien wordt voldaan aan het Robots.TXT convenant zoals op het Platform is vermeld.

9.6 Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de IE rechten op alle informatie die je via het Platform ter beschikking stelt.

9.7 Je erkent en stemt er mee in dat je door het uploaden van informatie naar het Platform, aan Klassiekershuren.nl automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf van het Platform verwijdert.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Klassiekershuren.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Klassiekershuren.nl toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,- inclusief BTW. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. a) materiële schade aan zaken;
 2. b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
 3. c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Klassiekershuren.nl anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, gelopen risico’s, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

10.4 Klassiekershuren.nl is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:

 1. Informatie die Klassiekershuren.nl van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Klassiekershuren.nl verwijst
 2. Informatie die door Gebruikers op de website is geplaatst
 3. Schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een auto
 4. Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van nalatigheid van Klassiekershuren.nl
 5. Verkeers- of parkeerovertredingen
 6. Kosten van brandstof
 7. Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker
 8. Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het verwijderen van een Profiel, een auto of andere zaken van het Platform
 9. Het parkeren van voertuigen van Huurder of relaties van Huurder op het terrein van Klassiekershuren.nl danwel op aangrenzende terreinen.

10.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Klassiekershuren.nl beoogt niet de aansprakelijkheid van Klassiekershuren.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Klassiekershuren.nl (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

10.6 Je vrijwaart Klassiekershuren.nl voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Klassiekershuren.nl lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

Artikel 11 Beëindiging

11.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Profiel heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle offertes worden geannuleerd.

11.2 Klassiekershuren.nl heeft het recht om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Profiel te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

11.3 Indien je na beëindiging van je Profiel nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed hebt op het moment van beëindiging van de overeenkomst, zal Klassiekershuren.nl er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald.

11.4 Alle bedragen die je aan Klassiekershuren.nl verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Profiel direct opeisbaar.

11.5 Betaalde aanbetalingen en/of huursommen zijn niet meer terug te ontvangen bij annulering, tenzij er gebruik is gemaakt van de Klassiekershuren.nl Annuleringsverzekering. Wanneer de premie voor deze annuleringsverzekering tegelijkertijd met de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van Klassiekershuren.nl, is het één maal en tot 48 uur voorafgaand aan de dag van de boeking mogelijk om zonder opgaaf van reden de boeking te annuleren en de totaal betaalde bedragen terug te ontvangen, uiteraard exclusief de premie voor de Annuleringsverzekering.
De Annuleringsverzekering is niet toepasbaar op evenementen, arrangementen en speciale aanbiedingen.

Artikel 12 Overig

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

12.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Klassiekershuren.nl zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

12.4 Klassiekershuren.nl mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.